Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

RMS
 
Ripatin Metsästysseura ry
 
Säännöt
 
 
1 §
 
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Ripatin Metsästysseura ja sen kotipaikkana on Hirvensalmen kunta. Seuran tarkoituksena on Hirvensalmen kunnassa ja sen ympäristössä omistamillaan, vuokraamillaan tai muutoin hoidettavakseen saamillaan alueilla sekä niihin liittyvillä metsämailla ja vesialueilla harjoittaa metsästystä ylläpitäen ja edistäen järjestettyä riistanhoitoa. Tarkoitustaan seura toteuttaa tarkoin noudattamalla ja valvomalla metsästys- ja luonnonsuojelulakeja ja muita metsästystä koskevia lakeja ja asetuksia sekä järkiperäisillä metsästystavoilla pyrkien kaikin käytettävissä olevin laillisin tavoin kartuttamaan metsänriistaa. Seuran tarkoituksena on myöskin edistää metsästyskoirarotujen kehitystä maassamme sekä harjoittaa ampumaurheilua, perustaa ja ylläpitää ampumarataa. Seura on Suomen Metsästäjäliiton Suur-Savon piirin jäsen noudattaen niiden sääntöjä ja määräyksiä.
 
2 §
 
Seuran varsinaiseksi- tai koe- ja nuorisojäseneksi alle 20-vuotiaan voi johtokunta hyväksyä henkilön, jotka sitoutuvat noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton Suur-Savon piiri ry:n sääntöjä ja päätöksiä. Jäsen sitoutuu suorittamaan talvikokouksen määräämän liittymis- ja majamaksun liittyessään, sekä vuosittain perittävän jäsenmaksun ja maksun mahdollisista puuttuvista työ- ja toimintapisteistä=(riistanhoito- ja ilmoitusvelvoite) edelliseltä vuodelta, viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Varsinaiselta jäseneltä joka vuokraa maata seuralle peritään pienempi liittymismaksu. Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran johtokunnan on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä. Koe- ja nuorisojäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koe- ja nuorisojäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kun varsinaisella jäsenellä paitsi, että koe- ja nuorisojäsenen hirvijahtiin osallistumisesta päättää seuran johtokunta. Nuorisojäsenen tarvitsee hakea seuraan varsinaiseksi jäseneksi viimeistään sinä vuonna kun täyttää 20v. muutoin nuorisojäsen erotetaan.
Seuran  vuotuiset jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmille. Seuran talvikokous päättää maksujen suuruudet. Talvikokous päättää myös muista yllämainituista jäsenmaksuista ja riistanhoito- ja ilmoitusvelvoitteista.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäseniltä ja –puheenjohtajilta ei peritä jäsenmaksuja, eikä heillä ole riistanhoitovelvoitteita.
 
3 §
 
Seuran jäseneksi aikova ilmoittautukoon kirjallisesti johtokunnalle, joka päättää jäsenen ottamisesta.
 
 
 
 
4 §
 
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
 
5 §
 
Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka
1)      laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksun suorittamisen:
2)      toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti:
3)      toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.
Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianosaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.
Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seurankokous on vahvistanut erottamispäätöksen.
Eroava tai erotettu on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.
 
6 §
 
Seuran asioita hoitaa hallituksena johtokunta, johon kuuluu kahdeksan seuran varsinaista jäsentä, jotka valitaan seuran talvikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Jäsenistä eroaa puolet vuosittain, ensimmäisellä kerralla arvan nojalla. Talvikokous valitsee johtokunnasta vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteeri/taloudenhoitajan. Johtokunta on päätösvaltainen vähintään neljän jäsenen läsnäollessa. Päätökset johtokunnan kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan, voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide.
 
7 §
 
Johtokunnan tulee:
1)      ottaa ja erottaa seuran jäsenet
2)      vahvistaa ehdotukset seuran metsästyssäännöiksi ja jakamiseksi piireihin ja jättää ehdotuksensa seuran kokouksen vahvistettavaksi
3)      ottaa metsästyksenvartijat ja laatia ohjesäännöt heille
4)      hoitaa seuran raha-asiat
5)      määrätä jäsenmaksujen kantoajat ja pitää seuran jäsenistä luetteloa
6)      kantaa ja vastata seuran puolesta kaikissa sitä koskevissa asioissa
7)      toimia yleensä seuran puolesta kaikissa asioissa, jotka lain mukaan eivät kuulu seuran kokoukselle
 
8 §
 
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.
 
 
 
9 §
 
Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.
 
10 §
 
Seuran talvikokous pidetään viimeistään helmikuun 28 päivään mennessä. Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1)      valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2)      todetaan kokouksen laillisuus
3)      valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
4)      esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta vuodelta
5)      esitetään tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto kuluneelta tilikaudesta joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
6)      päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
7)      toimitetaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali
8)      toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan ja sihteeri/taloudenhoitajan vaali
9)      toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän varamiesten vaali
10)  vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintakautta varten, sekä päätetään riistanhoito- ja ilmoitusvelvollisuudesta
11)  hyväksytään toimintakauden tulo- ja menoarvio sekä päätetään seuran metsästyksen vartijoiden ja muiden toimihenkilöiden palkkion määräämisestä
12)  määrätään seuran liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
13)  valitaan tarpeelliset jaostot
14)  käsitellään muut johtokunnan tai yksityisen jäsenen johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
15)  päätetään miten riistanhoitoyhdistyksen kokouksesta poissaolevien metsästysseuran jäseniä edustetaan sekä päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä sekä
16)  käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat joista ei kuitenkaan voida tehdä päästöstä.
 
11 §
Kesäkokous pidetään heinä-, elokuun aikana ja päätetään siinä jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä seuran metsästysalueilla tulevana metsästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä sekä vierasmaksun suuruudesta. Seuran hirvieläinten jahtisäännöt hyväksytään myös kesäkokouksessa. Kokouksessa voidaan myös tehdä päätöksiä muista kokouskutsussa mainituista asioista.
 
 
 
 
 
 
 
 
12 §
 
Seuran ylimääräinen kokous pidetään milloin seuran aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa mitä seuran säännöissä on kokouskutsusta määrätty.
 
 
 
13 §
 
Päätöstä seuran sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta taikka kiinteistön ostamisesta, myynnistä tai kiinnittämisestä älköön tehtäkö, ellei kokouskutsussa ole sellaisen asian käsiteltäväksi ottamisesta erikseen mainittu.
 
14 §
 
Kutsu seuran kokoukseen samoin kuin muutkin tiedonannot seuran jäsenille on annettava joko ilmoituksella jossakin paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä tai kullekin seuran jäsenelle kirjallisesti, kaikkiin seuran kokouksiin vähintään 7 päivää aikaisemmin. Seuran kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ellei näissä säännöissä jostakin asiasta ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan voittaa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide paitsi vaaleissa, joissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Kaikki vaalit on toimitettava lippuäänestyksellä suljetuin lipuin.
Seuran kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun ne on sääntöjen mukaisesti koolle kutsutut. Kokouksissa tehdyistä päätöksistä on laadittava pöytäkirja joka on kahden kokouksen valitseman jäsenen tarkastettava ja oikeaksi todistettava.
 
 
15 §
 
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä, ja pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä, sekä muista riistahavainnoistaan ja riistanhoito-/talkootyöstä vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen seuran johtokunnalle.
 
 
16 §
 
Päätöstä sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta tulee ollakseen pätevä, vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä huomioon ottaen, että kullakin varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni, kannattaa ehdotusta ja on asia sanotuin tavoin päätettävä kahdessa vähintään 30 päivän väliajoin pidettävässä kokouksessa.
 
17 §
 
Seuran purkautuessa on sen varat lahjoitettava johonkin seuran toimintaan lähellä olevaan tarkoitukseen ja seuran arkisto siirrettävä Suomen Metsästysmuseoyhdistykselle.
 
18 §
 
Muissa kohdin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.
 
 
19 §
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
 
 
 
 
©2019 Rms - suntuubi.com